سیامک سلطانی آرانی
آقای سیامک سلطانی آرانی
دوشنبه, 29 تیر 1394
1402/05/23
1403/03/30
1- پزشکیار تیم فوتبال امید آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1394/04/01 تا تاریخ 1396/03/31
2- پزشکیار تیم فوتبال امید آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1396/01/01 تا تاریخ 1398/01/31
3- پزشکیار تیم فوتبال کمتر از 17 سال آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1398/08/22 تا تاریخ 1399/01/31
4- پزشکیار تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1399/07/20 تا تاریخ 1400/03/15
5- پزشکیار تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1400/04/30 تا تاریخ 1401/04/03
6- پزشکیار تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1401/05/08 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :