حمید کلانی
آقای حمید کلانی
پنجشنبه, 11 تیر 1394
1401/08/07
1403/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه آرتا گلستان از تاریخ 1394/03/25 تا تاریخ 1397/03/25
2- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه نوین مشعل از تاریخ 1395/02/25 تا تاریخ 1396/04/26
3- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه نوین مشعل از تاریخ 1396/04/04 تا تاریخ 1396/11/18
4- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه ابزار آلات پیشگام توسن از تاریخ 1396/11/19 تا تاریخ 1397/01/31
5- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه نوین مشعل از تاریخ 1397/03/24 تا تاریخ 1397/12/08
6- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه ابزار آلات پیشگام توسن از تاریخ 1397/12/20 تا تاریخ 1398/01/31
7- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه نوین مشعل از تاریخ 1398/03/27 تا تاریخ 1399/01/31
8- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه نوین مشعل از تاریخ 1398/11/12 تا تاریخ 1398/11/14
9- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه پویا دیلم آریا کیا از تاریخ 1399/06/31 تا تاریخ 1399/07/28
10- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه نوین مشعل از تاریخ 1399/07/28 تا تاریخ 1400/03/15
11- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه ابزار آلات پیشگام توسن از تاریخ 1400/03/20 تا تاریخ 1400/06/24
12- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه ابزار آلات پیشگام توسن از تاریخ 1400/08/18 تا تاریخ 1400/10/11
13- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه سورنا مهر امید جوان از تاریخ 1400/11/20 تا تاریخ 1401/04/03
14- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه ابزار آلات پیشگام توسن از تاریخ 1401/04/29 تا تاریخ 1401/07/06

لیست مطالب :