امیرحسین غلامی
آقای امیرحسین غلامی
چهارشنبه, 3 تیر 1394
1402/04/27
1403/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه پیمان مهر ۹۰ از تاریخ 1394/04/10 تا تاریخ 1397/02/31
2- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پیمان مهر ۹۰ از تاریخ 1394/04/10 تا تاریخ 1397/02/31
3- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه آینده سازان مهرکوثر از تاریخ 1395/06/20 تا تاریخ 1397/02/30
4- مربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه احسان ری از تاریخ 1398/08/08 تا تاریخ 1399/07/20
5- مربی تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه آریا ورزش اسلامشهر از تاریخ 1400/07/10 تا تاریخ 1401/04/03
6- مربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه آریا ورزش اسلامشهر از تاریخ 1401/05/23 تا تاریخ 1401/11/05
7- مربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه آریا ورزش اسلامشهر از تاریخ 1401/11/06 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :