محمد حسین ابوالحسنی قزاآنی
آقای محمد حسین ابوالحسنی قزاآنی
دوشنبه, 25 آبان 1394
1401/08/09
1402/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه مقاومت از تاریخ 1394/08/10 تا تاریخ 1395/08/10
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه مقاومت از تاریخ 1396/03/01 تا تاریخ 1397/04/02
3- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه نیروی زمینی از تاریخ 1397/04/07 تا تاریخ 1398/01/31
4- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پاس قوامین از تاریخ 1398/03/24 تا تاریخ 1399/01/31
5- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1399/06/30 تا تاریخ 1400/03/08
6- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه سیاه جامگان تهران از تاریخ 1400/04/08 تا تاریخ 1401/03/25

لیست مطالب :