محمدرضا جوادی
آقای محمدرضا جوادی
چهارشنبه, 14 مرداد 1394
1402/06/08
1403/01/31
1- پزشکیار تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1394/04/01 تا تاریخ 1395/04/01
2- پزشکیار تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1395/02/01 تا تاریخ 1396/02/01
3- پزشکیار تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1396/02/01 تا تاریخ 1397/02/01
4- پزشکیار تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1397/04/04 تا تاریخ 1398/01/31

لیست مطالب :