حمیدرضا هادی پور فیروز
آقای حمیدرضا هادی پور فیروز
سه شنبه, 16 تیر 1394
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه مقاومت از تاریخ 1394/04/01 تا تاریخ 1397/04/01
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پارسیان از تاریخ 1395/04/01 تا تاریخ 1397/03/01
3- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پاس قوامین از تاریخ 1397/03/30 تا تاریخ 1398/01/31
4- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پاس قوامین از تاریخ 1398/03/24 تا تاریخ 1399/06/24
5- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پاس قوامین از تاریخ 1399/06/25 تا تاریخ 1400/03/15
6- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه مقاومت از تاریخ 1400/04/19 تا تاریخ 1401/04/03
7- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1401/04/12 تا تاریخ 1402/04/12

لیست مطالب :