هادی رفسنجانی ده قاضی
آقای هادی رفسنجانی ده قاضی
چهارشنبه, 14 مرداد 1394
1401/05/03
1403/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه صنعت نفت تهران از تاریخ 1394/03/01 تا تاریخ 1397/02/31
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پیکان از تاریخ 1395/02/11 تا تاریخ 1396/04/19
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه آریاکاسپین ورزشی از تاریخ 1396/04/01 تا تاریخ 1396/12/26
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه احسان جوان کیوج از تاریخ 1396/12/27 تا تاریخ 1397/04/23
5- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه وحدت نوین فراز پایتخت از تاریخ 1397/04/31 تا تاریخ 1398/01/31
6- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه شهرداری قدس از تاریخ 1398/07/22 تا تاریخ 1400/05/17
7- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه كيا پارس نيوساد از تاریخ 1400/05/17 تا تاریخ 1401/04/25

لیست مطالب :