حسین کنکرانی فراهانی
آقای حسین کنکرانی فراهانی
چهارشنبه, 10 تیر 1394
1402/04/19
1403/03/30
1- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه کولاک البرز از تاریخ 1394/02/03 تا تاریخ 1395/02/03
2- مربی تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه یاران آپادانا از تاریخ 1394/01/11 تا تاریخ 1395/01/01
3- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه دارايي نوين از تاریخ 1395/03/30 تا تاریخ 1396/03/30
4- سرپرست تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه دیاکو از تاریخ 1396/04/01 تا تاریخ 1396/08/10
5- مربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه احسان جوان کیوج از تاریخ 1396/08/10 تا تاریخ 1397/01/31
6- سرپرست تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه احسان جوان کیوج از تاریخ 1397/04/11 تا تاریخ 1398/01/31
7- سرمربی تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه اطلس سرخ خلیج فارس از تاریخ 1398/08/27 تا تاریخ 1398/10/18
8- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه الم‍‍‍‍‍پيک انديشه از تاریخ 1399/10/27 تا تاریخ 1400/03/15
9- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پیام از تاریخ 1400/05/09 تا تاریخ 1401/04/03
10- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پیام از تاریخ 1401/04/06 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :