ابراهیم ثقفی
آقای ابراهیم ثقفی
دوشنبه, 22 تیر 1394
1402/04/21
1403/03/30
1- سرپرست تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه داماش پارسه تهران از تاریخ 1394/03/20 تا تاریخ 1395/03/20
2- سرپرست تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه فولاد پایتخت از تاریخ 1396/10/06 تا تاریخ 1397/01/31
3- سرپرست تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه پارسه مهر تهران از تاریخ 1398/06/05 تا تاریخ 1399/01/31
4- سرپرست تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه بادران ایرانیان مهر از تاریخ 1399/09/19 تا تاریخ 1400/03/15
5- سرپرست تیم فوتبال امید آقایان باشگاه پاس دلاوران از تاریخ 1400/04/11 تا تاریخ 1400/10/04
6- سرپرست تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه صنعت برق تهران از تاریخ 1400/10/05 تا تاریخ 1400/11/20
7- سرپرست تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه پاس دلاوران پارسیان از تاریخ 1400/11/20 تا تاریخ 1401/04/03

لیست مطالب :