مصطفی بخشی
آقای مصطفی بخشی
دوشنبه, 15 تیر 1394
1402/03/31
1403/03/30
1- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه آریاز یاران ‍‍‍پرگاس از تاریخ 1394/04/01 تا تاریخ 1396/02/01
2- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پیام نسل فاخر از تاریخ 1398/08/03 تا تاریخ 1399/01/31
3- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه مقاومت از تاریخ 1399/10/07 تا تاریخ 1400/03/15
4- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه پیکان از تاریخ 1400/10/22 تا تاریخ 1401/04/03
5- مربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پیکان از تاریخ 1401/04/25 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :