رضا صفری پویا
آقای رضا صفری پویا
دوشنبه, 25 خرداد 1394
1- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه نیروی زمینی از تاریخ 1394/02/31 تا تاریخ 1396/02/31
2- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه داماش پارسه تهران از تاریخ 1395/10/05 تا تاریخ 1396/10/05
3- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه مقاومت از تاریخ 1400/05/04 تا تاریخ 1401/04/03
4- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه احسان ری از تاریخ 1401/06/02 تا تاریخ 1402/12/05

لیست مطالب :