علی اصغر دیان اردستانی
آقای علی اصغر دیان اردستانی
یکشنبه, 21 تیر 1394
1- تدارکات تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه فولاد ویژن ماهان از تاریخ 1394/05/10 تا تاریخ 1395/03/01
2- تدارکات تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پدیده عرش ایرانیان از تاریخ 1395/02/01 تا تاریخ 1396/02/01
3- تدارکات تیم فوتبال امید آقایان باشگاه فولاد ویژن ماهان از تاریخ 1396/09/18 تا تاریخ 1397/01/31
4- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه آکادمی باتیس از تاریخ 1397/08/16 تا تاریخ 1398/01/31
5- مربی تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه ستارگان آبی از تاریخ 1398/04/29 تا تاریخ 1399/01/31
6- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه فولاد ویژن ماهان از تاریخ 1400/11/13 تا تاریخ 1401/04/03
7- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه فولاد ویژن ماهان از تاریخ 1401/04/25 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :