رضا طاهری
آقای رضا طاهری
چهارشنبه, 22 مهر 1394
1402/04/13
1405/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پیام از تاریخ 1394/06/12 تا تاریخ 1396/05/09
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه ابومسلم تهران از تاریخ 1396/04/31 تا تاریخ 1396/07/26
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پیام از تاریخ 1396/08/02 تا تاریخ 1396/12/07
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه راه آهن از تاریخ 1397/03/31 تا تاریخ 1398/01/31
5- بازیکن تیم فوتبال کمتر از 17 سال آقایان باشگاه شاهین از تاریخ 1398/07/22 تا تاریخ 1399/01/31
6- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه راه آهن مهر از تاریخ 1399/06/03 تا تاریخ 1399/06/22
7- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پیام از تاریخ 1399/06/23 تا تاریخ 1400/03/15
8- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پیام از تاریخ 1400/04/11 تا تاریخ 1401/04/03
9- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه پدیده غرب پویان از تاریخ 1401/04/17 تا تاریخ 1401/08/14
10- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه فولاد ویژن ماهان از تاریخ 1401/08/14 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :