فرزاد جلیل زاده انزانی
آقای فرزاد جلیل زاده انزانی
سه شنبه, 16 تیر 1394
1401/08/09
1402/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه مقاومت از تاریخ 1394/04/01 تا تاریخ 1397/04/01
2- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه نیروی زمینی از تاریخ 1397/04/16 تا تاریخ 1398/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه احسان جوان کیوج از تاریخ 1398/03/21 تا تاریخ 1399/01/31
4- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1399/06/30 تا تاریخ 1401/04/15

لیست مطالب :