اردشیر سعیدی
آقای اردشیر سعیدی
شنبه, 11 مهر 1394
1401/08/09
1403/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه آریا ورزش اسلامشهر از تاریخ 1394/06/05 تا تاریخ 1396/06/05
2- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه آریا ورزش اسلامشهر از تاریخ 1395/06/30 تا تاریخ 1398/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه آریا ورزش اسلامشهر از تاریخ 1395/09/15 تا تاریخ 1396/04/31
4- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه احسان ری از تاریخ 1396/05/01 تا تاریخ 1398/01/31
5- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه احسان ری از تاریخ 1398/03/24 تا تاریخ 1399/06/23
6- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه پیکان از تاریخ 1399/06/31 تا تاریخ 1399/11/13
7- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه مقاومت کوثر ری از تاریخ 1399/11/18 تا تاریخ 1399/11/26
8- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه احسان ری از تاریخ 1399/11/27 تا تاریخ 1400/03/15
9- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه شاهین افق باقرشهر از تاریخ 1400/06/11 تا تاریخ 1401/04/03

لیست مطالب :