شهریار هوشنگی
آقای شهریار هوشنگی
پنجشنبه, 9 مهر 1394
1402/08/22
1405/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه پارسه نود ایرانیان از تاریخ 1394/07/01 تا تاریخ 1398/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه آرسین پارس از تاریخ 1398/09/20 تا تاریخ 1399/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه نوین مشعل از تاریخ 1399/06/28 تا تاریخ 1400/03/15
4- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه نوین مشعل از تاریخ 1400/10/13 تا تاریخ 1401/04/03
5- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه احسان ری از تاریخ 1401/04/30 تا تاریخ 1401/08/09
6- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه برنا راستین مهام از تاریخ 1401/08/09 تا تاریخ 1402/01/31
7- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه نارنجی پوشان کوهسار از تاریخ 1402/04/14 تا تاریخ 1402/05/04

لیست مطالب :