فراز دادور
آقای فراز دادور
سه شنبه, 21 مهر 1394
1- سرپرست تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه بهمن ایرانیان از تاریخ 1394/07/20 تا تاریخ 1395/07/20
2- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه شهرداری قدس از تاریخ 1394/09/01 تا تاریخ 1394/12/29
3- سرمربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه بهمن ایرانیان از تاریخ 1394/11/20 تا تاریخ 1395/11/20
4- مربی تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پویان از تاریخ 1395/08/05 تا تاریخ 1396/08/05
5- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه الم‍‍‍‍‍پيک انديشه از تاریخ 1396/03/31 تا تاریخ 1396/09/20
6- مربی تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه پرسپولیس غرب از تاریخ 1396/09/20 تا تاریخ 1397/01/31
7- سرمربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه بهمن ایرانیان از تاریخ 1397/05/23 تا تاریخ 1397/07/23
8- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه داماش پارسه تهران از تاریخ 1397/07/23 تا تاریخ 1397/08/28
9- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه بهمن ایرانیان از تاریخ 1397/08/30 تا تاریخ 1397/09/24
10- سرمربی تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه بهمن ایرانیان از تاریخ 1398/04/29 تا تاریخ 1398/06/09
11- مربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1398/06/10 تا تاریخ 1399/01/31
12- سرمربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پاس قوامین از تاریخ 1399/11/16 تا تاریخ 1400/03/15
13- سرمربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه سیاه جامگان تهران از تاریخ 1400/04/09 تا تاریخ 1400/07/07
14- سرمربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پاس قوامین از تاریخ 1400/07/07 تا تاریخ 1400/09/24
15- سرمربی تیم فوتبال کمتر از 17 سال آقایان باشگاه کیان تهران ایرانیان از تاریخ 1400/10/25 تا تاریخ 1401/02/19
16- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1401/06/02 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :