سعید رحیمی
آقای سعید رحیمی
دوشنبه, 30 شهریور 1394
1402/09/21
1403/03/30
1- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه فرهنگی و ورزشی هدف از تاریخ 1394/06/28 تا تاریخ 1395/03/28
2- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه شهدای آلوئک از تاریخ 1398/04/17 تا تاریخ 1400/01/21
3- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه سرخپوشان نوین پاکدشت از تاریخ 1400/10/14 تا تاریخ 1401/04/03
4- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه سرخپوشان نوین پاکدشت از تاریخ 1401/05/05 تا تاریخ 1401/06/05
5- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه شرکت تعاونی باشگاه فرهنگی ورزشی شهید وحید از تاریخ 1401/06/05 تا تاریخ 1401/09/01
6- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه ستاره جوان از تاریخ 1401/09/12 تا تاریخ 1402/01/31
7- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه شرکت تعاونی باشگاه فرهنگی ورزشی شهید وحید از تاریخ 1402/05/16 تا تاریخ 1402/08/30
8- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه شاهین افق باقرشهر از تاریخ 1402/08/30 تا تاریخ 1402/09/21

لیست مطالب :