فرشید کیوند
آقای فرشید کیوند
سه شنبه, 2 تیر 1394
1401/02/18
1402/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه پیمان مهر ۹۰ از تاریخ 1393/02/25 تا تاریخ 1396/02/31
2- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه ستارگان شاهین دهداری از تاریخ 1394/08/05 تا تاریخ 1395/03/01
3- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه رعدپويان از تاریخ 1396/09/18 تا تاریخ 1397/01/31
4- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه نگین پارسه از تاریخ 1397/07/07 تا تاریخ 1398/01/31
5- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه پارس داودی از تاریخ 1398/03/21 تا تاریخ 1398/08/06
6- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه عرشیا آذربایجان از تاریخ 1398/08/07 تا تاریخ 1399/01/31
7- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه رعدپويان از تاریخ 1399/06/30 تا تاریخ 1399/11/11
8- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه نوین مشعل از تاریخ 1399/11/13 تا تاریخ 1400/03/15
9- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه اتحاد استعدادهای ایرانیان از تاریخ 1400/04/08 تا تاریخ 1400/12/07

لیست مطالب :