مهدی شاهسوارانی
آقای مهدی شاهسوارانی
چهارشنبه, 31 تیر 1394
1- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه آریاز یاران ‍‍‍پرگاس از تاریخ 1394/06/01 تا تاریخ 1396/04/01
2- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه پارس تهران سورنا از تاریخ 1398/08/04 تا تاریخ 1399/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه پاس دلاوران از تاریخ 1399/11/25 تا تاریخ 1400/03/15
4- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه پاس دلاوران از تاریخ 1400/04/11 تا تاریخ 1400/09/10
5- مربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه صنعت برق تهران از تاریخ 1400/09/13 تا تاریخ 1401/04/03
6- سرمربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پاس دلاوران نوین از تاریخ 1401/06/08 تا تاریخ 1402/01/31
7- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه انرژی پیشرو ایرانیان از تاریخ 1402/08/09 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :