سبحان بازگیر
آقای سبحان بازگیر
جمعه, 3 مهر 1394
1403/04/06
1404/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه المپیک اندیشه از تاریخ 1394/07/01 تا تاریخ 1397/07/01
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه المپیک اندیشه از تاریخ 1394/07/01 تا تاریخ 1397/07/01
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه اتحاد سپاهان ایرانیان مهر از تاریخ 1398/04/18 تا تاریخ 1399/06/26
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه ماهان تندیس از تاریخ 1399/07/11 تا تاریخ 1400/02/26
5- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه ایرانمهر از تاریخ 1400/09/10 تا تاریخ 1401/04/03
6- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه ایرانمهر از تاریخ 1401/04/16 تا تاریخ 1402/03/07
7- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه عقاب نهاجا از تاریخ 1402/08/15 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :