شهاب رشنو
آقای شهاب رشنو
سه شنبه, 2 تیر 1394
1401/05/05
1401/06/21
1- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پرسپولیس از تاریخ 1394/04/01 تا تاریخ 1396/04/01
2- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پیکان از تاریخ 1395/02/31 تا تاریخ 1396/07/19
3- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پرسپولیس از تاریخ 1396/07/01 تا تاریخ 1398/01/31
4- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه پرسپولیس از تاریخ 1398/08/08 تا تاریخ 1399/06/26

لیست مطالب :