وحید کشاورز معتمد
آقای وحید کشاورز معتمد
چهارشنبه, 1 مهر 1394
1401/08/24
1402/01/31
1- سرمربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه فولاد ماهان از تاریخ 1395/05/14 تا تاریخ 1396/04/19
2- تدارکات تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه گیتی پسند پاکدشت از تاریخ 1396/03/20 تا تاریخ 1396/07/30
3- مربی تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه پدیده یاران نیک از تاریخ 1396/08/01 تا تاریخ 1397/01/31
4- سرپرست تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه گیتی پسند پاکدشت از تاریخ 1397/04/25 تا تاریخ 1398/01/31
5- سرمربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه ستاره جوان از تاریخ 1398/03/26 تا تاریخ 1398/04/29
6- سرمربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه گیتی پسند پاکدشت از تاریخ 1398/04/29 تا تاریخ 1398/05/05
7- سرمربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه ستاره جوان از تاریخ 1398/05/05 تا تاریخ 1398/07/15
8- مربی تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پیروزان تکین ایرانیان از تاریخ 1398/07/17 تا تاریخ 1398/11/16
9- سرمربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه فراز گستر ستاره سازان از تاریخ 1399/06/16 تا تاریخ 1399/07/14
10- سرمربی تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه فراز گستر ستاره سازان از تاریخ 1399/07/19 تا تاریخ 1400/03/03
11- سرمربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه فراز گستر ستاره سازان از تاریخ 1400/03/19 تا تاریخ 1400/04/05
12- سرمربی تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه فراز گستر ستاره سازان از تاریخ 1400/04/14 تا تاریخ 1401/04/03
13- سرمربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه فراز گستر ستاره سازان از تاریخ 1401/04/05 تا تاریخ 1401/05/08
14- سرمربی تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه طلای سیاه آبادان از تاریخ 1401/05/09 تا تاریخ 1401/08/21

لیست مطالب :