محسن شاکر
آقای محسن شاکر
یکشنبه, 11 مرداد 1394
1402/05/04
1403/03/30
1- سرمربی تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه اتحاد نوین از تاریخ 1394/05/11 تا تاریخ 1395/05/11
2- سرمربی تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه آریاز یاران ‍‍‍پرگاس از تاریخ 1395/07/24 تا تاریخ 1396/07/24
3- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه نفت ایرانیان از تاریخ 1397/03/17 تا تاریخ 1398/01/31
4- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه الم‍‍‍‍‍پيک انديشه از تاریخ 1398/04/14 تا تاریخ 1399/01/31
5- سرمربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه عقاب نهاجا از تاریخ 1399/11/15 تا تاریخ 1400/02/27

لیست مطالب :