رضا حمیدی
آقای رضا حمیدی
دوشنبه, 8 تیر 1394
1402/04/19
1403/03/30
1- مربی تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه یاران آپادانا از تاریخ 1394/03/30 تا تاریخ 1395/04/30
2- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه دارايي نوين از تاریخ 1395/03/30 تا تاریخ 1396/03/30
3- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه بادران از تاریخ 1396/03/26 تا تاریخ 1397/03/26
4- سرمربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پیام از تاریخ 1397/04/26 تا تاریخ 1398/01/31
5- سرمربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پیام از تاریخ 1398/04/18 تا تاریخ 1399/01/31
6- سرمربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پیام از تاریخ 1399/07/08 تا تاریخ 1400/03/15
7- سرمربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پیام از تاریخ 1400/04/14 تا تاریخ 1401/04/03
8- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پیام از تاریخ 1401/04/06 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :