علیرضا اکبری
آقای علیرضا اکبری
دوشنبه, 18 آبان 1394
1401/04/30
1403/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه منتخب ستارگان از تاریخ 1394/08/01 تا تاریخ 1395/12/01
2- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه ابزار مهدی از تاریخ 1396/09/01 تا تاریخ 1397/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه بهمن تهران از تاریخ 1397/04/08 تا تاریخ 1397/12/01
4- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه زردپوشان پایتخت از تاریخ 1397/12/06 تا تاریخ 1398/01/31
5- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه سرخپوشان سهند از تاریخ 1398/04/03 تا تاریخ 1399/01/31
6- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه ستاره سرخ راگا از تاریخ 1399/12/08 تا تاریخ 1400/05/13
7- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه نوین مشعل از تاریخ 1400/05/13 تا تاریخ 1401/04/03

لیست مطالب :