صادق محمد زاده
آقای صادق محمد زاده
سه شنبه, 30 تیر 1394
1401/04/23
1402/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پیکان از تاریخ 1394/02/31 تا تاریخ 1395/02/31
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه مقاومت از تاریخ 1395/04/01 تا تاریخ 1397/03/23
3- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه نیروی زمینی از تاریخ 1397/04/07 تا تاریخ 1398/01/31
4- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1399/06/31 تا تاریخ 1400/04/14
5- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه مقاومت از تاریخ 1400/08/03 تا تاریخ 1401/03/02

لیست مطالب :