محمد قادر نژاد
آقای محمد قادر نژاد
جمعه, 3 مهر 1394
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه آریاکاسپین ورزشی از تاریخ 1394/06/20 تا تاریخ 1395/06/20
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پرسپولیس از تاریخ 1394/09/01 تا تاریخ 1397/09/01
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه شهاب مهرورزپارس از تاریخ 1395/05/15 تا تاریخ 1397/05/15
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه آریاکاسپین ورزشی از تاریخ 1395/04/01 تا تاریخ 1396/02/23
5- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه صنعت نفت تهران از تاریخ 1396/04/01 تا تاریخ 1396/11/11
6- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه آرین سپند از تاریخ 1396/11/18 تا تاریخ 1397/01/31
7- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه شهرداری قدس از تاریخ 1397/03/16 تا تاریخ 1398/01/31
8- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه آرین سپند از تاریخ 1398/04/05 تا تاریخ 1398/07/28
9- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه آرین سپند از تاریخ 1398/07/29 تا تاریخ 1399/01/31
10- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه نهال شمیران از تاریخ 1401/04/25 تا تاریخ 1402/04/24

لیست مطالب :