علی معصومی
آقای علی معصومی
چهارشنبه, 17 تیر 1394
1402/11/21
1403/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه آرتا گلستان از تاریخ 1394/03/25 تا تاریخ 1397/03/25
2- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه احسان ری از تاریخ 1399/09/24 تا تاریخ 1400/04/05
3- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه امیدشهریار از تاریخ 1400/04/05 تا تاریخ 1400/10/08
4- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه آداک کیان پایتخت از تاریخ 1400/10/08 تا تاریخ 1401/04/03
5- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه احسان ری از تاریخ 1401/05/18 تا تاریخ 1402/04/11
6- مربی تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه احسان ری از تاریخ 1402/05/18 تا تاریخ 1402/11/16

لیست مطالب :