محسن طالبی
آقای محسن طالبی
جمعه, 12 تیر 1394
1402/05/23
1403/03/30
1- سرپرست تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1394/03/02 تا تاریخ 1395/03/01
2- سرپرست تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1395/04/09 تا تاریخ 1396/03/01
3- سرپرست تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1396/03/03 تا تاریخ 1397/03/01
4- سرپرست تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1397/04/23 تا تاریخ 1398/01/31
5- سرپرست تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1398/03/26 تا تاریخ 1399/01/31
6- سرپرست تیم فوتبال امید آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1399/06/31 تا تاریخ 1400/03/15
7- سرپرست تیم فوتبال امید آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1400/04/26 تا تاریخ 1401/04/03
8- سرپرست تیم فوتبال امید آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1401/04/29 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :