محمد رضا صلاحی
آقای محمد رضا صلاحی
چهارشنبه, 18 آذر 1394
1401/08/09
1402/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه از تاریخ 1394/09/02 تا تاریخ 1397/09/02
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه کیا از تاریخ 1395/04/15 تا تاریخ 1397/02/30
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پیکان از تاریخ 1397/03/29 تا تاریخ 1398/01/31
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پیکان از تاریخ 1398/03/25 تا تاریخ 1400/03/15
5- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پیکان از تاریخ 1400/05/11 تا تاریخ 1401/03/07
6- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پارسیان جوان ایرانیان از تاریخ 1401/04/15 تا تاریخ 1401/07/09

لیست مطالب :