امیر رضا قزاقی
آقای امیر رضا قزاقی
یکشنبه, 15 آذر 1394
1401/04/25
1402/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پیشرو تکین از تاریخ 1394/09/15 تا تاریخ 1396/03/31
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پیشرو تکین از تاریخ 1396/03/01 تا تاریخ 1397/03/01
3- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه شاهین مهر از تاریخ 1397/04/20 تا تاریخ 1398/01/31
4- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه سرخ پوشان آرنا از تاریخ 1398/05/16 تا تاریخ 1399/01/31
5- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه ستاره پرشین پاسارگاد از تاریخ 1399/07/19 تا تاریخ 1399/12/06
6- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه شاهین از تاریخ 1400/04/09 تا تاریخ 1400/10/25
7- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه راه آهن نوین باقرشهر از تاریخ 1400/11/19 تا تاریخ 1401/04/03

لیست مطالب :