امید استوان
آقای امید استوان
دوشنبه, 5 مرداد 1394
1402/05/04
1403/03/30
1- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه پیکان از تاریخ 1394/02/31 تا تاریخ 1396/02/31
2- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه پیکان از تاریخ 1395/02/31 تا تاریخ 1396/02/31
3- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه پیکان از تاریخ 1396/02/31 تا تاریخ 1397/02/31
4- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه پیکان از تاریخ 1397/04/09 تا تاریخ 1398/01/31
5- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه پیکان از تاریخ 1398/03/29 تا تاریخ 1399/01/31
6- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه پیکان از تاریخ 1399/07/01 تا تاریخ 1400/03/15
7- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه پیکان از تاریخ 1400/05/11 تا تاریخ 1400/08/17
8- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پارسیان جوان ایرانیان از تاریخ 1400/08/24 تا تاریخ 1401/04/03
9- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه پیکان از تاریخ 1401/05/07 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :