شاهین آورند
آقای شاهین آورند
چهارشنبه, 11 آذر 1394
1402/05/04
1403/03/30
1- سرمربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه آرمین از تاریخ 1394/10/15 تا تاریخ 1396/10/15
2- مربی تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1395/04/01 تا تاریخ 1396/04/01
3- سرمربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1396/02/01 تا تاریخ 1397/02/01
4- سرمربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1397/03/21 تا تاریخ 1398/01/31
5- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1398/03/26 تا تاریخ 1399/01/31
6- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه كيا پارس نيوساد از تاریخ 1399/06/31 تا تاریخ 1400/02/31
7- سرمربی تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1401/04/15 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :