محمدهادی قربانی
آقای محمدهادی قربانی
چهارشنبه, 24 تیر 1394
1401/09/05
1403/01/31
1- مربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه مقاومت از تاریخ 1394/02/01 تا تاریخ 1395/02/01
2- سرمربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه مقاومت از تاریخ 1394/11/01 تا تاریخ 1395/11/01
3- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه احسان ری از تاریخ 1395/02/01 تا تاریخ 1396/02/01
4- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه مقاومت از تاریخ 1395/08/20 تا تاریخ 1396/02/31
5- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه مقاومت از تاریخ 1396/03/21 تا تاریخ 1396/12/09
6- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه مقاومت تهران بزرگ از تاریخ 1396/12/09 تا تاریخ 1397/01/31
7- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه مقاومت از تاریخ 1397/04/06 تا تاریخ 1398/01/31
8- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه مقاومت از تاریخ 1398/04/15 تا تاریخ 1399/01/31
9- سرمربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه مقاومت کوثر ری از تاریخ 1399/07/20 تا تاریخ 1400/03/15
10- سرمربی تیم فوتبال کمتر از 17 سال آقایان باشگاه مقاومت کوثر ری از تاریخ 1400/12/26 تا تاریخ 1401/04/03

لیست مطالب :