محمد صادق بوستان افروز
آقای محمد صادق بوستان افروز
سه شنبه, 24 آذر 1394
1400/04/09
1403/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه آریاکاسپین ورزشی از تاریخ 1394/09/18 تا تاریخ 1395/09/18
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه وحدت نوین فراز پایتخت از تاریخ 1396/05/01 تا تاریخ 1397/04/26
3- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه وحدت نوین فراز پایتخت از تاریخ 1397/04/27 تا تاریخ 1398/01/31
4- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پرشان از تاریخ 1399/07/15 تا تاریخ 1400/03/15

لیست مطالب :