علی کریمی
آقای علی کریمی
دوشنبه, 23 آذر 1394
1401/05/05
1401/06/21
1- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه کولاک البرز از تاریخ 1392/02/11 تا تاریخ 1395/02/11
2- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه سپاد پایتخت از تاریخ 1395/11/25 تا تاریخ 1396/07/15
3- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه کولاک البرز از تاریخ 1396/10/24 تا تاریخ 1397/01/31
4- سرپرست تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه اسوه از تاریخ 1397/05/03 تا تاریخ 1398/01/31
5- مربی تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه آینده سازان دوستی مهر از تاریخ 1400/10/14 تا تاریخ 1401/05/01

لیست مطالب :