حمیدرضا رضائی شیرزاد
آقای حمیدرضا رضائی شیرزاد
چهارشنبه, 25 آذر 1394
1402/11/28
1404/01/31
1- سرمربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه آینده سازان مهر کوثر از تاریخ 1394/09/20 تا تاریخ 1397/02/30
2- مربی تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه داماش پارسه تهران از تاریخ 1395/03/25 تا تاریخ 1397/03/15
3- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه نیروی زمینی از تاریخ 1395/06/31 تا تاریخ 1396/02/31
4- سرمربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه آریا پارس تهران جنوب از تاریخ 1396/08/14 تا تاریخ 1397/01/31
5- مربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه آریا پارس تهران جنوب از تاریخ 1397/07/30 تا تاریخ 1397/10/01
6- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه احسان ری از تاریخ 1398/09/02 تا تاریخ 1400/03/15
7- مربی تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه احسان ری از تاریخ 1400/10/24 تا تاریخ 1402/01/31
8- سرمربی تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه احسان ری از تاریخ 1402/05/18 تا تاریخ 1402/09/13
9- سرمربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه احسان ری از تاریخ 1402/09/13 تا تاریخ 1402/11/28

لیست مطالب :