پرویز زیوری اخلاص
آقای پرویز زیوری اخلاص
جمعه, 17 مهر 1394
1402/06/26
1403/01/31
1- مربی تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه کولاک البرز از تاریخ 1394/07/05 تا تاریخ 1395/07/05
2- سرپرست تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه تهران مبدل از تاریخ 1395/04/20 تا تاریخ 1396/04/20

لیست مطالب :