سید حسام حسینی
آقای سید حسام حسینی
سه شنبه, 30 تیر 1394
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پیکان از تاریخ 1394/02/31 تا تاریخ 1397/02/31
2- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پرسپولیس از تاریخ 1395/04/01 تا تاریخ 1398/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پرسپولیس از تاریخ 1398/03/27 تا تاریخ 1400/03/15
4- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه کوهسار تهران از تاریخ 1400/10/10 تا تاریخ 1401/04/03
5- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1401/04/16 تا تاریخ 1402/04/12

لیست مطالب :