بهنام سرور
آقای بهنام سرور
سه شنبه, 16 تیر 1394
1- مربی تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه پاراگ از تاریخ 1394/04/01 تا تاریخ 1396/03/01
2- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پاس قوامین از تاریخ 1397/04/07 تا تاریخ 1397/08/12
3- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه پاس قوامین از تاریخ 1397/08/15 تا تاریخ 1398/01/31
4- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پاس قوامین از تاریخ 1398/03/26 تا تاریخ 1399/01/31
5- سرمربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه صنعت برق تهران از تاریخ 1400/07/09 تا تاریخ 1401/04/03
6- سرمربی تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه برق تهران از تاریخ 1401/04/04 تا تاریخ 1402/01/31
7- سرمربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه برق تهران از تاریخ 1402/05/07 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :