محمد یزدان برست
آقای محمد یزدان برست
دوشنبه, 30 شهریور 1394
1402/09/21
1403/03/30
1- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه فرهنگی و ورزشی هدف از تاریخ 1394/06/28 تا تاریخ 1395/03/28
2- مربی تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه شاهین سازه از تاریخ 1385/03/30 تا تاریخ 1387/02/30
3- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه ستاره جوان از تاریخ 1401/09/12 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :