سعید علم بیگی
آقای سعید علم بیگی
دوشنبه, 2 آذر 1394
1401/05/05
1402/01/31
1- سرمربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه سپید جامگان از تاریخ 1394/08/15 تا تاریخ 1397/08/15
2- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه سپید جامگان از تاریخ 1398/04/11 تا تاریخ 1398/04/19
3- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه پاس شمیران از تاریخ 1398/04/29 تا تاریخ 1398/05/16
4- سرمربی تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پرشان از تاریخ 1399/10/29 تا تاریخ 1400/03/15
5- مربی تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه پرشان از تاریخ 1400/06/29 تا تاریخ 1400/10/08
6- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه پرشان از تاریخ 1400/10/08 تا تاریخ 1401/04/03

لیست مطالب :