مهران کیانی فر
آقای مهران کیانی فر
دوشنبه, 19 مرداد 1394
1- سرمربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه فولاد ویژن ماهان از تاریخ 1394/04/10 تا تاریخ 1395/03/01
2- سرمربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه فولاد ویژن ماهان از تاریخ 1394/12/22 تا تاریخ 1395/12/22
3- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه فولاد ویژن ماهان از تاریخ 1395/07/15 تا تاریخ 1396/09/18
4- سرمربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه فولاد ویژن ماهان از تاریخ 1396/09/18 تا تاریخ 1397/01/31
5- سرمربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه فولاد ویژن ماهان از تاریخ 1397/04/16 تا تاریخ 1397/10/12
6- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه فولاد ویژن ماهان از تاریخ 1397/10/12 تا تاریخ 1398/01/31
7- سرمربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه فولاد ویژن ماهان از تاریخ 1398/05/07 تا تاریخ 1398/09/02
8- سرمربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه فولاد ویژن ماهان از تاریخ 1398/09/17 تا تاریخ 1399/01/31
9- سرمربی تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه فولاد ماهان از تاریخ 1399/07/01 تا تاریخ 1399/10/08
10- سرمربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه فولاد ویژن ماهان از تاریخ 1399/10/08 تا تاریخ 1400/03/15
11- سرمربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه فولاد ویژن ماهان از تاریخ 1400/05/08 تا تاریخ 1402/04/03
12- سرمربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه فولاد ویژن ماهان از تاریخ 1402/05/14 تا تاریخ 1402/10/18
13- سرمربی تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه فولاد ویژن ماهان از تاریخ 1402/11/11 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :