یاور دهقانی
آقای یاور دهقانی
شنبه, 20 تیر 1394
1- سرپرست تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه آرتا گلستان از تاریخ 1394/03/25 تا تاریخ 1397/03/25
2- سرپرست تیم فوتبال امید آقایان باشگاه آرتا گلستان از تاریخ 1394/03/30 تا تاریخ 1397/03/30
3- سرپرست تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه گسترش نوین از تاریخ 1395/08/05 تا تاریخ 1396/05/18
4- سرپرست تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه احسان ری از تاریخ 1398/06/12 تا تاریخ 1398/08/22
5- سرپرست تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه احسان ری از تاریخ 1401/09/05 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :