امیرعلی صادقی
آقای امیرعلی صادقی
چهارشنبه, 6 آبان 1394
1398/03/27
1403/03/30
1- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه برق تهران از تاریخ 1394/07/20 تا تاریخ 1397/07/20
2- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه آبفا از تاریخ 1395/02/01 تا تاریخ 1396/02/01
3- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه ابفای نوین شرق از تاریخ 1395/06/25 تا تاریخ 1396/03/17
4- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه صنعت برق تهران از تاریخ 1396/02/01 تا تاریخ 1396/05/11
5- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه برق تهران از تاریخ 1396/01/01 تا تاریخ 1396/09/19
6- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه برق تهران از تاریخ 1396/09/22 تا تاریخ 1397/01/31
7- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1397/03/11 تا تاریخ 1398/01/31

لیست مطالب :