مراجعه کننده عزیز، جهت پرداخت هزینه خروج از استان افراد در حال فعالیت در استان تهران تنها باید از این سایت و به صورت آنلاین اقدام گردد و از پرداخت فیش بانکی خوداری فرمایید. لطفا موارد زیر را به درستی تکمیل نمایید و در انتخاب گزینه ها دقت کنید. در انتها نیز کد رهگیری را یادداشت نموده و در هنگام مراجعه به دبیرخانه هیات فوتبال ارائه تا نامه خروج از استان خود را دریافت نمایید.


ورود اطلاعات :
مشخصات :
کد امنیتی