:: دوشنبه, 31 اردیبهشت 1403

آگهی مزایده عمومی فروش امتیاز تیم فوتبال لیگ برتر بزرگسالان تهران

- نظرات : بدون نظر - بازدید [ 3876 ] - سه شنبه, 8 تیر 1400
آگهی مزایده عمومی فروش امتیاز تیم فوتبال لیگ برتر بزرگسالان تهران

آگهی مزایده عمومی فروش امتیاز تیم فوتبال لیگ برتر بزرگسالان تهران با توجه به مجوز مراجع ذیصلاح و همچنین مصوبه هیات رئیسه هیات فوتبال استان تهران مورخ1400/02/0...

آگهی مزایده عمومی فروش امتیاز تیم فوتبال لیگ برتر بزرگسالان تهران
با توجه به مجوز مراجع ذیصلاح و همچنین مصوبه هیات رئیسه هیات فوتبال استان تهران مورخ1400/02/04، این هیات در نظر دارد امتیاز تیم فوتبال لیگ برتر بزرگسالان استان تهران متعلق به خود جهت حضور در مسابقات فصل 1400 را مطابق با شرایط زیر و مقررات مربوط به بالاترین قیمت واگذار نماید. 

االف ) شرایط و نحوه شرکت در مزایده :
1-    دارا بودن شخصیت حقوقی و ارائه برگه خلاصه ثبت شرکت های استان تهران دارای موضوعیت شرکت در مسابقات فوتبال و تصریح در محل قانونی شرکت در تهران.
2-    گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد مدیر عامل (با توجه به زمان محدود، ارائه برگه ثبت نام تا آماده شدن جواب نهایی امکان پذیر است)
3-    اشتهار به حسن اخلاق و مدیریت
4-    تسلیم ضمانت نامه و یا چک بانکی در وجه هیئت فوتبال استان تهران به مبلغ 200/000/000 ریال بابت تصمین شرکت در مزایده
5-     تکمیل فرم پیشنهاد قیمت

ب) آخرین مهلت ارائه پیشنهادها :
 متقاضیان می بایست حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/04/12 اسناد مزایده را تکمیل و پیشنهاد قیمت خرید خود را در قالب سه پاکت مهر و لاک شده به دبیر هیئت فوتبال استان تهران در ازای دریافت رسید تحویل نمایند.
پاکت الف) اصل ضمانت شرکت در مزایده
پاکت ب) مدارک مربوط به بند 1 الی 5
پاکت ج ) فرم تکمیل شده پیشنهاد قیمت

ج) موعد و ترتیب بازگشایی اسناد فراخوان:
در تاریخ 1400/04/12 راس ساعت 20 کلیه پاکات متقاضیان در محل هیئت به شکل زیر بازگشایی خواهد شد.
1.    ابتدا پاکت الف باز خواهد شد و در صورت هرگونه ایرادی از باز شدن پاکت های دیگر جلوگیری می شود.
2.    پس از اعلام برنده مزایده و تکمیل فرآیند واگذاری، ضمانت های مذکور مسترد خواهند شد.
3.    در صورت انصراف برنده، ضمانت نامه فوق به نفع هیئت فوتبال استان تهران ضبط و مزایده تکرار خواهد شد.
4.    با توجه به قیمت گذاری انجام شده، در صورتی که قیمت برنده کمتر از مبلغ قیمت گذاری باشد، مزایده تکرار خواهد شد.

* توجه: این آگهی هیچگونه تعهدی برای هیات فوتبال ایجاد نکرده و مزایده گزار در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.فرم پیشنهاد قیمت

اینجانب .........................................مدیر عامل شرکت / مدیر موسسه ........................................  با آگاهی کامل از شرایط مزایده قیمت پیشنهادی خود را به شرح زیر اعلام میدارم.

مبلغ به عدد ................................................... ریال   به حروف ....................................................................................................................................................

مهر و امضای مدیرعامل

مرتبط با موضوع

گالری عکس

جدول