محمد هادی مهدوی کیا
آقای محمد هادی مهدوی کیا
چهارشنبه, 18 آذر 1394
1398/03/27
1399/01/31
1- مربی تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه از تاریخ 1394/12/22 تا تاریخ 1395/12/20
2- مربی تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه کیا از تاریخ 1395/04/15 تا تاریخ 1398/01/31

لیست مطالب :