• اعضای ثبت شده
  • باشگاه های ثبت شده
  • سازمان ها
  • مدیران باشگاه ها
  • بازیکنان عضو سامانه
  • مربیان عضو سامانه

علی صادق پور

تاریخ تولد : 1378/10/08

بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه متحد طلائی
تاریخ شروع قرارداد : 1398/09/17
تاریخ پایان قرارداد : 1399/01/31

محمد حسین شریفی

تاریخ تولد : 1380/10/07

بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه آریا پرسین جوان
تاریخ شروع قرارداد : 1398/09/16
تاریخ پایان قرارداد : 1399/01/31

محمد حسن اسدی

تاریخ تولد : 1380/09/16

بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه لارکوه تهران
تاریخ شروع قرارداد : 1398/09/16
تاریخ پایان قرارداد : 1399/01/31

مهدی نوروزی

تاریخ تولد : 1380/09/16

بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه لارکوه تهران
تاریخ شروع قرارداد : 1398/09/16
تاریخ پایان قرارداد : 1399/01/31

علیرضا عدالت دوست

تاریخ تولد : 1379/10/20

بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه آریا پرسین جوان
تاریخ شروع قرارداد : 1398/09/16
تاریخ پایان قرارداد : 1399/01/31

علیرضا محمدگنجی

تاریخ تولد : 1377/11/04

بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه آریا پرسین جوان
تاریخ شروع قرارداد : 1398/09/16
تاریخ پایان قرارداد : 1399/01/31

محمدحسن شریفی

تاریخ تولد : 1380/10/07

بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه آریا پرسین جوان
تاریخ شروع قرارداد : 1398/09/16
تاریخ پایان قرارداد : 1399/01/31

علی سهاله

تاریخ تولد : 1380/04/01

بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه آریا پرسین جوان
تاریخ شروع قرارداد : 1398/09/16
تاریخ پایان قرارداد : 1399/01/31

مرتضی سلگی

تاریخ تولد : 1379/05/05

بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه آریا پرسین جوان
تاریخ شروع قرارداد : 1398/09/16
تاریخ پایان قرارداد : 1399/01/31