• اعضای ثبت شده
  • باشگاه های ثبت شده
  • سازمان ها
  • مدیران باشگاه ها
  • بازیکنان عضو سامانه
  • مربیان عضو سامانه

حسین سالارپور

تاریخ تولد : 1384/11/22

بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه شاهین طلایی ملارد
تاریخ شروع قرارداد : 1397/08/27
تاریخ پایان قرارداد : 1398/01/31

مصطفی رحیمی

تاریخ تولد : 1383/01/03

بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه شاهین طلایی ملارد
تاریخ شروع قرارداد : 1397/08/27
تاریخ پایان قرارداد : 1398/01/31

محمد ترکاشوند

تاریخ تولد : 1383/07/15

بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه شاهین طلایی ملارد
تاریخ شروع قرارداد : 1397/08/27
تاریخ پایان قرارداد : 1398/01/31

علی خرمی سقرلو

تاریخ تولد : 1384/05/27

بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه شاهین طلایی ملارد
تاریخ شروع قرارداد : 1397/08/27
تاریخ پایان قرارداد : 1398/01/31

مانی تفرشی

تاریخ تولد : 1383/08/02

بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه شاهین طلایی ملارد
تاریخ شروع قرارداد : 1397/08/27
تاریخ پایان قرارداد : 1398/01/31

ابوالفضل محمدپور

تاریخ تولد : 1384/01/24

بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه شاهین طلایی ملارد
تاریخ شروع قرارداد : 1397/08/27
تاریخ پایان قرارداد : 1398/01/31

ابوالفضل روشنی

تاریخ تولد : 1383/05/31

بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه شاهین طلایی ملارد
تاریخ شروع قرارداد : 1397/08/27
تاریخ پایان قرارداد : 1398/01/31

علیرضا طاهرآبادی

تاریخ تولد : 1365/03/10

سرپرست تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه شاهین طلایی ملارد
تاریخ شروع قرارداد : 1397/08/27
تاریخ پایان قرارداد : 1398/01/31

جمشید امانتی سیف آباد

تاریخ تولد : 1343/11/01

تدارکات تیم فوتبال امید آقایان باشگاه استقلال تهران
تاریخ شروع قرارداد : 1397/08/26
تاریخ پایان قرارداد : 1398/01/31