• اعضای ثبت شده
  • باشگاه های ثبت شده
  • سازمان ها
  • مدیران باشگاه ها
  • بازیکنان عضو سامانه
  • مربیان عضو سامانه

مهدی الوندی

تاریخ تولد : 1347/08/27

مدیر عامل باشگاه آریوبرزن ب پیام ری
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

آرین چراغی

تاریخ تولد : 1384/06/01

بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه آگزا
تاریخ شروع قرارداد : 1398/04/05
تاریخ پایان قرارداد : 1399/01/31

امیرحسین خامی

تاریخ تولد : 1377/02/31

تدارکات تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه آریوبرزن ب پیام ری
تاریخ شروع قرارداد : 1398/04/05
تاریخ پایان قرارداد : 1399/01/31

امیرحسین زیوری مختار

تاریخ تولد : 1385/04/11

بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه آریوبرزن ب پیام ری
تاریخ شروع قرارداد : 1398/04/05
تاریخ پایان قرارداد : 1399/01/31

علیرضا نخجوانی

تاریخ تولد : 1385/05/04

بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه آگزا
تاریخ شروع قرارداد : 1398/04/05
تاریخ پایان قرارداد : 1399/01/31

پدرام آقائی سرخه

تاریخ تولد : 1384/11/07

بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه آریوبرزن ب پیام ری
تاریخ شروع قرارداد : 1398/04/05
تاریخ پایان قرارداد : 1399/01/31

سیدمحمد یاسین

تاریخ تولد : 1384/11/01

بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه آریوبرزن ب پیام ری
تاریخ شروع قرارداد : 1398/04/05
تاریخ پایان قرارداد : 1399/01/31

محمدرامتین سلیمانی

تاریخ تولد : 1384/04/13

بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه آگزا
تاریخ شروع قرارداد : 1398/04/05
تاریخ پایان قرارداد : 1399/01/31

مهدی روحی

تاریخ تولد : 1383/12/27

بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه آگزا
تاریخ شروع قرارداد : 1398/04/05
تاریخ پایان قرارداد : 1399/01/31