• اعضای ثبت شده
  • باشگاه های ثبت شده
  • سازمان ها
  • مدیران باشگاه ها
  • بازیکنان عضو سامانه
  • مربیان عضو سامانه

طاها پورمند

تاریخ تولد : 1380/02/22

عضو تیم : -----------------------------
تاریخ شروع قرارداد : -----------------------------
تاریخ پایان قرارداد : -----------------------------

سینا هوشمند

تاریخ تولد : 1380/03/14

بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه صبای تهران
تاریخ شروع قرارداد : 1398/11/05
تاریخ پایان قرارداد : 1399/01/31

امیر مهرنیا

تاریخ تولد : 1362/02/26

بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه عقاب حسن آباد
تاریخ شروع قرارداد : 1398/11/03
تاریخ پایان قرارداد : 1399/01/31

حمید قاسمی

تاریخ تولد : 1356/06/30

بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه عقاب حسن آباد
تاریخ شروع قرارداد : 1398/11/03
تاریخ پایان قرارداد : 1399/01/31

محمد جعفری

تاریخ تولد : 1376/09/10

بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه پایتخت
تاریخ شروع قرارداد : 1398/11/02
تاریخ پایان قرارداد : 1400/01/31

نواب آب نما

تاریخ تولد : 1372/03/11

بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه پایتخت
تاریخ شروع قرارداد : 1398/11/02
تاریخ پایان قرارداد : 1400/01/31

بهمن محمدی

تاریخ تولد : 1378/11/06

بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه صنعت سپاهان
تاریخ شروع قرارداد : 1398/11/05
تاریخ پایان قرارداد : 1399/01/31

پرهام پشانی

تاریخ تولد : 1379/12/01

بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه صنعت سپاهان
تاریخ شروع قرارداد : 1398/11/02
تاریخ پایان قرارداد : 1399/01/31

محمد حیدرزاده

تاریخ تولد : 1379/03/18

بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه صنعت سپاهان
تاریخ شروع قرارداد : 1398/11/02
تاریخ پایان قرارداد : 1399/01/31