• اعضای ثبت شده
  • باشگاه های ثبت شده
  • سازمان ها
  • مدیران باشگاه ها
  • بازیکنان عضو سامانه
  • مربیان عضو سامانه

امیر حسین پرواز

تاریخ تولد : 1383/10/30

بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه فرهنگ نامداران
تاریخ شروع قرارداد : 1397/04/25
تاریخ پایان قرارداد : 1398/01/31

محمد کارخانه

تاریخ تولد : 1383/08/28

بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه فرهنگ نامداران
تاریخ شروع قرارداد : 1397/04/25
تاریخ پایان قرارداد : 1398/01/31

مهدی شیرازی

تاریخ تولد : 1361/02/05

سرپرست تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه صنام
تاریخ شروع قرارداد : 1397/04/25
تاریخ پایان قرارداد : 1398/01/31

پویا کامران

تاریخ تولد : 1381/03/18

بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه صنام
تاریخ شروع قرارداد : 1397/04/25
تاریخ پایان قرارداد : 1398/01/31

آرمان ابوترابی

تاریخ تولد : 1381/05/16

بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه ایزدپناه
تاریخ شروع قرارداد : 1397/04/25
تاریخ پایان قرارداد : 1398/01/31

دیار بادروزه

تاریخ تولد : 1380/12/15

بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه صنام
تاریخ شروع قرارداد : 1397/04/25
تاریخ پایان قرارداد : 1398/01/31

علیرضا نظری پاک

تاریخ تولد : 1381/06/16

بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه ایزدپناه
تاریخ شروع قرارداد : 1397/04/25
تاریخ پایان قرارداد : 1398/01/31

یونس جعفری

تاریخ تولد : 1381/09/28

بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه ایزدپناه
تاریخ شروع قرارداد : 1397/04/25
تاریخ پایان قرارداد : 1398/01/31

علی فلاح نژاد

تاریخ تولد : 1380/08/15

بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه کیامهر نوین
تاریخ شروع قرارداد : 1397/04/25
تاریخ پایان قرارداد : 1398/01/31